Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Gräsmyr 2:24

Visa alla bilder

Fin skogsfastighet Gräsmyr

Typ:
Antal skiften:
3
Areal på skiften:
52 ha
Areal på skiften:
50.3 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Granskott
Vägkarta
Åkerskiftet
Fastighetskarta översikt
VIboskiftet
Fastighetskarta skifte 1 och 3
Fastighetskarta skifte 2 "Viboskiftet"

Obebyggd tomt

Ekonomibyggnader

Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980:
Area 72 kvm. Beskaffenhet: Normalt.

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
38 ha
Impediment:
7 ha
Åker:
6 ha
Övrigt:
1 ha
Totalareal:
52 ha
Arealkälla:
Skogsbruksplan
Skog
37.3 ha
Impediment:
7.1 ha
Åker:
4.9 ha
Övrigt:
1 ha
Totalareal:
50.3 ha

Marker

Åkermark
Areal 6 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.
Impediment
Areal 7 ha.
Skogsmark
Areal: 38 ha. Barrskog: 128 kbm/ha. Lövskog: 0007 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Ekonomibyggnad
47 000 kr
Åkermark
53 000 kr
Skogsimpedimentmark
8 000 kr
Skog
1 021 000 kr
Hyreshusmark för bostäder
58 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övrigt

ALLMÄNT
Fin skogsfastighet mitt i Umeåregionen. Välbelägen med tre skiften. Ett skifte ligger ca 150 m från skogsbilvägen mot Dalaröberget. Åkerskifte vid gamla Missionshuset mitt i byn. Södra skogsskiftet börjar 150 m från allmän väg mitt i byn.
Fastigheten har mycket skog, 141 m3sk/ha enligt skogsbruksplanen.

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättades 2013. Mycket välbelägen och fin fastighet i tre skiften. Den omfattar ca 37 ha produktiv skogsmark med c:a 5300 m³sk, varav 17.1 ha och ca 2588 m3sk över 100 år. Medelbonitet 4.2 m3sk/ha och år och tillväxt 146 m3sk/år. Se planen med karta som bilaga.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större än 50 ha får bara göra föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen. Denna fastighet ligger under denna gräns.

FASTIGHETSGRÄNSER
Framgår av fastighetskartor.

SERVITUT
Förutom officialservitut för skogsbilväg och vattenledniing finns tjänande vägservitut för mark vägmark på åkerskiftet vid Missionshuset.
Det finns intresse från ägarna till Missionshuset (som nu är privatbostad) att förvärva mark för att lösa väg- och markfrågor.

JAKT OCH FISKE
Fastigheten ingår Gräsmyrs viltvårdsområde om 4785 ha som numera ingår i Hörnåns Älgskötselområde och Järnäs Kronskötselomr. Fiskerätt. (Källa: Lässtyrelsen). Jaktfrågor besvaras av Ingemar Nyberg 0930-70155 eller 070-6024465, ingemar.093070155@telia.com.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Försäljning sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftliga bud märkta "Gräsmyr 2:24" skall vara AB SkogensHus, Anders Lennartson, Skolgatan 97, 903 31 UMEÅ, tillhanda senast 17 sept 2013.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Skogsbruksplan är uppdaterad år 2012 av AB SkogensHus efter fältkontroll av PM Jakobsson.
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/24.
Servitutsutredning ej verkställd, Samfällighetsutredning ej verkställd.

Officialservitut Vattenledning

Officialservitut Skogsbilväg
Planbestämmelser
Natura 2000-område ()
Rättigheter förmån
Officialservitut Skogsbilväg
Rättigheter last
Officialservitut Vattenledning
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 1/24.
Servitutsutredning ej verkställd, Samfällighetsutredning ej verkställd.