Till salu Värdering Om Skogsinvest Norr Kontakt

Näsåker 1:20 / Karlsberg 5

Visa alla bilder

Vännäs Näsåker 1:20, 1:21 - attraktiva framtidsfastigheter

Typ:
Antal skiften:
2
Areal på skiften:
59 ha
Inriktning:
Skog
Upplåtelseform:
Äganderätt
Vägkarta
Tallkronor
Umeälven Harrselefors
Skogskarta
Jaktstugan i Näsåker
Fastighetskarta grön
Fastighetskarta
Sommaräng i Gransele
Idylliska Karlsberg
Skogsvägen börjar här
Pass 59 Kronoparken
Skogsvägen Kronparken
Struptjärnen
"Holkpasset"
Skogsvägen vid Näsåker
Rågången mot Sveaskog
Rågångsstolpe med passhänvisning
Avd 7 S2 tall
Åkerbärsblom i Näsåker
Avd 4 K2 granplantering
Norra rågången
Sammanställning
Åldersklasser
Huggningsklasser
Målklasser
Avd 1-10
Avd 11-22
Avd 24-30

Arealer

Arealkälla:
Taxerad areal
Skog
43 ha
Impediment:
15 ha
Övrigt:
1 ha
Totalareal:
59 ha

Marker

Impediment
Areal 15 ha.
Skogsmark
Areal: 43 ha. Barrskog: 114 kbm/ha. Lövskog: 17 kbm/ha.

Taxeringsvärden

Skogsimpedimentmark
18 000 kr
Skog
1 277 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övriga uppgifter

Utmärkt jakt på 4.100 ha,
OBS två fastigheter = två möjliga jakträtter för t.ex far - son ! Fastigheterna ingår i Vännäs Jaktvårdsförening som jagar på ca 4.100 ha. Ingår i Vännäs Norr 92 Älgskötselområde. (Källa: Länstyrelsen) Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Välorganiserad jakt och bra vägar. Stora sammanhängande jaktområden i Umeälvens storslagna dalgång. Älg, björn och småviltsjakt i naturskön miljö. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson jaktvårdsföreningen är Sune Holmgren 076-820 02 27.

Övrigt

ALLMÄNT
Här möts Vännäs, Bjurholms och Vindelns kommun. Fastigheterna gränsar till en stor sammanhängande Kronopark (Sveaskog). Området har ett väl utbyggt vägnät med bra skogsvägar. Storslagen natur i Umeålvens dalgång. Delvis vildmarkskaraktär trots närhet till de vackra byarna längs älven.

Fastigheterna består av fyra intilliggande skiften med en totalareal på 58,5 ha varav 43,2 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är till stora delar välskött, och det råder inget akut skötselbehov. 25 % av fastighetens areal är myrmark, och därmed är också en del av den produktiva skogsarealen delvis fuktig. Dessutom är 61 % av arealen under 20 år, och därmed är en stor areal föreslagen för röjning och tidiga gallringar.

Fastighetens totala virkesförråd uppgår till ca 2.900 m³sk och medelboniten är 4,5 m³sk/ha och år. Gran är det dominerande trädslaget och blåbär den dominerande vegetationstypen.

Skogsvård
Skogen på fastigheterna är välskött men kommer i framtiden att ha ett stort röjningsbehov. Den goda tillväxten gör att röjning snabbt får tillväxten att lägga sig på rätt stammar och gynna diameterutveckling i unga bestån. Det lägger grunden för gynnsamma 1:a gallringar.

Naturvärden
På fastigheten finns förutsättningar för att skapa bestånd med höga naturvärden. De avdelningar som föreslagits som NO uppgår till 6,5 %. Denna areal är mindre lämplig som produktionsskog, men väl lämpad för NO med mycket död ved och dålig bärighet. Områden är fuktiga, artrika och väl värda att bevara.

Kulturvärden
De kulturvärden som finns på fastigheten är gamla stenrösen.

JAKTSTUGA
På åsen invid skogsvägen finns en enkel jaktstuga. Den ligger på den ganla boplatsen. Rester av den gamla bosättningen kan ses i omgivningen. Åkerbär skvallrar om att området på åsen varit uppodlat och betat.


SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen upprättades 2013 och har uppdaterats med tillväxt. Skogsbruksplanen omfattar ca 43 ha produktiv skogsmark med c:a 2.900 m³sk. God tillväxt medelbonitet 4,5 m3sk per ha. Grandominerad med 54 % gran, 30 % tall och 16 % löv.

SKOGSVÅRDSLAGEN
Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkning i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.

FASTIGHETSGRÄNSER
Fastighetsgränserna delvis uppmarkerade. Tydlig rågång mot Kronparken (Sveaskog). Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

JAKT
Fastigheterna ingår i Vännäs Jaktvårdsförening som jagar på ca 4.100 ha. Ingår i Vännäs Norr 92 Älgskötselområde. (Källa: Länstyrelsen)

Mycket fint område ur jaktsynpunkt. Välorganiserad jakt och bra vägar.
Stora sammanhängande jaktområden i Umeälvens storslagna dalgång.
Älg, björn och småviltsjakt i naturskön miljö. Vill du veta mer om jakten: kontaktperson jaktvårdsföreningen är Sune Holmgren 076-820 02 27.

MANTAL - SKATTETAL
Näsåker 1:20 och 1:21 har båda 9/448 mantal


FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Utgångspris 895.000 kr, bud lämnas direkt till mäklaren via intresseanmälan (epost) från objektets plats på hemsidan skogenshus.se/fastigheter till salu eller sms till mäklaren Anders Lennartson, 070-868 40 45 eller epost till anders@skogenshus.se

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

BETALNINGSVILLKOR
10% av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet.

BESIKTNING OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar.
Planen är uppdaterad för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.

FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson då fastigheten ligger inom s.k. friområde enligt Jordförvärvslagen (JFL), förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter / gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 9/448.
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Mantal. 9/448.